Tööstressita on parem
 
 
Stress maha

Nii nagu on individuaalsed stressi tekkemehhanismid, on iga organisatsiooni ja olukorra puhul erinevad ka stressi ennetavad ning vähendavad meetmed. Tegevuste planeerimisel tuleks silmas pidada, et alati on tõhusam ning odavam probleemi organisatsiooni tasandil ennetada hea juhtimise ja töökorralduse abil. Kus aga riske täielikult vältida ei ole võimalik, võivad kasulikuks osutuda riskigruppidele või juba stressis töötajatele suunatud meetmed.

Näiteid organisatsiooni tasandi meetmetest stressi ennetamiseks:

 • töötaja vastutuste ja nendele vastavate volituste selge määratlemine;

 • selgete põhimõtete ja juhiste määratlemine tööalase kiusamise ja ahistamisega toimetulekuks;

 • läbipaistev personalipoliitika;

 • paindliku töökorralduse võimaldamine;

 • hea füüsilise töökeskkonna pakkumine.

Juhul kui stressi tekitavaid riske täielikult kõrvaldada ei ole võimalik, näiteks töö olemuse tõttu (öötöö, rohket suhtlemist nõudev töö vms), tuleks stressileevendusmeetmed suunata riskigruppidele.

Näiteks:

 • töötajatele koolituse korraldamine pingelistes olukordades toimimiseks;

 • keskastmejuhtidele koolituse pakkumine selles osas, kuidas alluvate stressiga toime tulla ja neid abistada;

 • töötajate tervislike eluviiside (nt liikumisharrastuste) soodustamine;

 • võimaluste loomine suhtlemiseks ja üksteise toetamiseks.

Hoolimata kõigest leidub sageli ka neid töötajaid, kes mingil põhjusel siiski tööstressi käes kannatavad. Nende üksikisikute toetamiseks võib tööandja:

 • pakkuda töötajale psühholoogilist nõustamist ja abi;
 • võimaldada koolitust tööalaste oskuste parandamiseks;
 • võimaldada teatud perioodiks individuaalset töökorraldust ja lisatuge;
 • töötada välja toetussüsteemid töölt pikka aega eemal olnud töötajate (nt töövõimetuslehel olijate) integreerimiseks tagasi tööle.
Stressik
 
Projekti toetab ESF Projekti toetab EL Sotsiaalfond Projekti toetab Tööinspektsioon